วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"ครู"
        ความรู้สึกที่มีต่อสาขาการประถมศึกษา : อันดับแรกก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ ให้คำปรึกษาแก่ศิษย์มาโดยตลอด        รุ่นพี่ก็เป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือ บอกชี้แนะและแนะนำสิ่งดีๆให้กับรุ่นน้องเสมอมา  ข้าพเจ้าคิดไม่ผิดเลยที่เลือกเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแห่งนี้ เพราะครู อาจารย์ รุ่นพี่ ที่นี้ให้ความรัก ความอบอุ่นที่ดีเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลย ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มหาวิทยาลัยแห่งมอบให้มา.....
           สิ่งที่เรียนในชั้นปีที่ 1 เทอมที่ 1 : เข้ามาแรกๆยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมาก เพราะ เหมือนทุกอย่างเริ่มนับ 1 ใหม่หมดเลย และข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาศออกพื้นที่สำรวจ"ครูดีเด่น"และถือว่าการออกสำรวจครั้งนี้เป็นประสบการณ์แรกที่น่าตื่นเต้นมาก นี่คือผลงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมาก..      * ตอนปี 1เทอม1ก็เรียนรายวิชาเหล่านี้...

            GE54101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
            GE54203สุนทรียภาพของชีวิต
             PC54501ความเป็นครู
             PR55601หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             PR55602หลักภาษาไทย
             PR55621โครงงานเพื่อการเรียนรู้
            GE54301เศรษฐกิจพอเพียง
            GE54102ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน  

           
          * ส่วน ปี1 เทอม 2 ก็เริ่มรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น ชินกับการปั่นจักรยานมาเรียนหนังสือ ชินกับการเห็นลิงแย่งขนมแต่ก็ถือว่าโตขึ้นในระยะหนึ่งแล้ว ในขณะที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางการศึกษาก็เริ่มยากขึ้นเช่นกัน และในเทอมนี้ก็ได้เรียนวิชาเหล่านี้....

                       GE54103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     
                       GE54201จริยธรรมและทักษะชีวิต
                       GE54402เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                        PR55609วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครู
                        PR55612คณิตศาสตร์สำหรับครูระดับประถมศึกษา
                        PR55614พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
                        PR55707ทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้                        *  ณ ปัจจุบัน การเรียนก็เริ่มยากขึ้น เพราะมีการออกพื่นที่สำรวจฯ ต้องแบ่งเวลาให้ถูก ว่าตอนไหนควรทำอะไร
   เทอมนี้ก็เรียนทั้งหมด 7วิชา ดังนี้....

               GE54401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       
               GE54403โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               PC54502ภาษาไทยสำหรับครู
               PC54503ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับครู
               PC54504เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
               PR55603ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา
               PR55604 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา
               PR55619งานเกษตรสำหรับครูระดับประถมศึกษา  

                เงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่เราจะนำมาพิจารณาในการเลือกอาชีพเพราะครูควรระลึกอยู่เสมอว่า"ครู คือ ผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม"และครูต้องตระหนักทุกการกระทำดังต่อไปนี้ว่า.....
         อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ     :     คนขยัน  ย่อมหาทรัพย์ได้
      พาโล อปริณายโก     :     คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ
      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ     :     ตนเป็นที่พึ่งของตน
      ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย     :     ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
      อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย     :     ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า
      ยถาวาที ตถาการี     :     พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
      สจฺจํ เว อมตา วาจา     :     คำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
      อิณาทานํ ทุกขํ โลเก     :     การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
      อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา     :     บัญฑิตย่อมฝึกตน
      ททมาโน ปิโย โหติ     :     ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
      

แหล่งที่มา :http://hilight.kapook.com/view/62509
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น