วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
เรื่อง อวัยวะภายนอก  เวลา 1 ขั่วโมง  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
             อวัยวะภายนอกทุกส่วนของร่างกายมีความสำคัญ และมีหน้าที่แตกต่างกัน
 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
            1.  ตัวชี้วัด
                    - พ 1.1    ป.1/1  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
             2.   จุดประสงค์การเรียนรู้
                    -  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกได้
  สาระการเรียนรู้
             1.   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                  - ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
                  -  ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ
             2.   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
                    (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)


สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
            1   ความสามารถในการคิด
                -   ทักษะการระบุ
              2   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์
             1.   มีวินัย                                              
             2.   ใฝ่เรียนรู้
             3.   ตรงต่อเวลา                                       
             4.   มีความรับผิดชอบ
กิจกรรมการเรียนรู้
           -  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
           -  ขั้นสอน
           -  ขั้นสรุป
           

 การวัดและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
(ประเมินตามสภาพจริง)
ตรวจใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
8   
   สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
        1   สื่อการเรียนรู้
             - หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
             -  บัตรคำ
             - เพลงตาดู หูฟัง
             -  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้าที่ของอวัยวะภายนอก
        2   แหล่งการเรียนรู้

แหล่งที่มา : http://www.thaischool.in.th/tringam/data-85788/

             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น