วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556


รายวิชาภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การผันวรรณยุกต์  ชั้นประมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง  การผันวรรณยุกต์  เวลา  6 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
        การสะกดคำนั้น จำเป็นต้องรู้จักการผันวรรณยุกต์ ซึ่งการผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้องจะต้องเข้าใจเรื่องไตรยางค์ และคำเป็น คำตาย
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
      -  ตัวชี้วัด           ท 4.1  ป.4/1  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ    
      -  จุดประสงค์การเรียนรู้
         1. อ่านและเขียนคำที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างๆได้ถูกต้อง 
         2. จำแนกคำเป็นหรือคำตายได้

สาระการเรียนรู้
      -  สาระการเรียนรู้แกนกลาง       
           1. การผันอักษร
           2. คำเป็นคำตายรายวิชาภาษไทย 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อักษรควบ อักษรนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง  อักษรควบ อักษรนำ เวลา5ชั่วโมงสาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
         การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำและคำที่มีอักษรนำได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิต ประจำวันได้
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
      - ตัวชี้วัด
       ท 1.1
  ป.4/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
                  ป.4/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน
      - จุดประสงค์การเรียนรู้       
        1. อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีอักษรควบแท้และควบไม่แท้ได้ถูกต้อง
        2. อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีอักษรนำได้ถูกต้อง

รายวิชาภาษาไทย
หน่วยการเรีนรู้ที่ 1มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง   มาตราตัวสะกด   เวลา 2 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
              การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่างๆ ได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
     -  ตัวชี้วัด
              ท 4.1  ป.4/1  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
     -  จุดประสงค์การเรียนรู้            

          1. อ่านสะกดคำ และเขียนคำที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดได้
          2. บอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ได้


รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเจริญเติบโตตามวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง  ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย เวลา 1-2 ชั่วโมง


สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
     การเจริญเติบโตของร่างกายแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านรูปร่าง น้ำหนัก และส่วนสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
     1   ตัวชี้วัด
             -   ป. 3/1   อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
   2   จุดประสงค์การเรียนรู้
 -      อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ได้


วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
            หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เข้าใจตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง  จุดเด่นจุดด้อย  เวลา 1 ช่วโมง


สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

          การสำรวจจุดเด่น จุดด้อยจะทำให้เกิดความเข้าใจลักษณะของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

             1   ตัวชี้วัด
               -  ป. 2/1บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภสคภูมิใจในตนเอง      
             2    จุดประสงค์การเรียนรู้
                -   อธิบายลักษณะจุดเด่น จุดด้อยได้
สาระการเรียนรู้
           1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                -   สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง)
            2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
                    (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)


รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
       หน่วยการเรีนรู้ที่ 2  ฟันของเรา ชั้นระถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง  อวัยวะในช่องปาก เวลา 2 ชั่วโมงสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
           อวัยวะในช่องปาก เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อการพูดและการรับประทานอาหาร  ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วน  จะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน

2   
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้


           1   ตัวชี้วัด 
                 -  พ 1.1  ป.2/1  อธิบายลักษณะและหน้าที่ภายนอก
         2   จุดประสงค์การเรียนรู้                                                  
              -  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากไดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
เรื่อง อวัยวะภายนอก  เวลา 1 ขั่วโมง  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
             อวัยวะภายนอกทุกส่วนของร่างกายมีความสำคัญ และมีหน้าที่แตกต่างกัน
 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
            1.  ตัวชี้วัด
                    - พ 1.1    ป.1/1  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
             2.   จุดประสงค์การเรียนรู้
                    -  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกได้
  สาระการเรียนรู้
             1.   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                  - ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
                  -  ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ
             2.   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
                    (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"ครู"
        ความรู้สึกที่มีต่อสาขาการประถมศึกษา : อันดับแรกก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ ให้คำปรึกษาแก่ศิษย์มาโดยตลอด        รุ่นพี่ก็เป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือ บอกชี้แนะและแนะนำสิ่งดีๆให้กับรุ่นน้องเสมอมา  ข้าพเจ้าคิดไม่ผิดเลยที่เลือกเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแห่งนี้ เพราะครู อาจารย์ รุ่นพี่ ที่นี้ให้ความรัก ความอบอุ่นที่ดีเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลย ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มหาวิทยาลัยแห่งมอบให้มา.....