วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556


รายวิชาภาษาไทย
หน่วยการเรีนรู้ที่ 1มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง   มาตราตัวสะกด   เวลา 2 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
              การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่างๆ ได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
     -  ตัวชี้วัด
              ท 4.1  ป.4/1  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
     -  จุดประสงค์การเรียนรู้            

          1. อ่านสะกดคำ และเขียนคำที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดได้
          2. บอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ได้

สาระการเรียนรู้
     -   สาระการเรียนรู้แกนกลาง         
            1. คำในแม่ ก กา
            2. มาตราตัวสะกด
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
    1  ความสามารถในการสื่อสาร 
    2  ความสามารถในการคิด       
            - ทักษะการคิดวิเคราะห์
            - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
    3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต         
            - กระบวนการทำงานกลุ่ม
            - กระบวนการปฏิบัติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          1. มีวินัย
          2. ใฝ่เรียนรู้
          3. มุ่งมั่นในการทำงาน
          4. รักความเป็นไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
             (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการกลุ่ม)  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัด
เครื่องมือ
เกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 1.1
 ใบงานที่ 1.1
 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 เรื่อง
 มาตราตัวสะกด
 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 1.1 เรื่อง
 มาตราตัวสะกด
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

     สื่อการเรียนรู้         
       1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
       2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
       3. บัตรภาพต่างๆ เช่น ภาพสัตว์ ภาพคน ภาพสิ่งของเครื่องใช้  
       4. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง จำแนกคำตามมาตราตัวสะกด

      แหล่งการเรียนรู้     
        1. ห้องสมุด
        2. อินเทอร์เน็ต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น