วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเจริญเติบโตตามวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง  ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย เวลา 1-2 ชั่วโมง


สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
     การเจริญเติบโตของร่างกายแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านรูปร่าง น้ำหนัก และส่วนสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
     1   ตัวชี้วัด
             -   ป. 3/1   อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
   2   จุดประสงค์การเรียนรู้
 -      อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ได้สาระการเรียนรู้
     1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
            Ÿ  ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
             -  ลักษณะรูปร่าง
             -  น้ำหนัก
             -  ส่วนสูง
    2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
         (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     1   ความสามารถในการคิด
           -  ทักษะการสังเกต
         -  ทักษะการเปรียบเทียบ
     2   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       1. มีวินัย
       2. ใฝ่เรียนรู้
 กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1  กระตุ้นความสนใจ
ขั้นที่ 2  สำรวจค้นหา
ขั้นที่ 3  อธิบายความรู้
ขั้นที่ 4  ขยายความเข้าใจ
ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล

การวัดและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
(ประเมินตามสภาพจริง)
ตรวจใบงานที่ 1.1
ใบงานที่ 1.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 1.2
ใบงานที่ 1.2
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความมีวินัย และใฝ่เรียนรู้
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
       สื่อการเรียนรู้
            - หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3
         -  เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูง
         -  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การเจริญเติบโตของฉัน
         -  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ส่วนสูงและน้ำหนัก
       แหล่งการเรียนรู้

แหล่งที่มา : http://www.thaischool.in.th/tringam/data-85788/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น