วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556


วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
            หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เข้าใจตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง  จุดเด่นจุดด้อย  เวลา 1 ช่วโมง


สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

          การสำรวจจุดเด่น จุดด้อยจะทำให้เกิดความเข้าใจลักษณะของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

             1   ตัวชี้วัด
               -  ป. 2/1บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภสคภูมิใจในตนเอง      
             2    จุดประสงค์การเรียนรู้
                -   อธิบายลักษณะจุดเด่น จุดด้อยได้
สาระการเรียนรู้
           1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                -   สิ่งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง)
            2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
                    (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
              1   ความสามารถในการคิด
                    - ทักษะการสำรวจค้นหา
                    - ทักษะการแก้ปัญหา
             2   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต


คุณลักษณะอันพึงประสงค์
               1.   มีวินัย                                                
               2.   ใฝ่เรียนรู้
               3.   ตรงต่อเวลา
               4.   มีความรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้
            ขั้นที่ 1   สังเกต
            ขั้นที่ 2   วิเคราะห์
            ขั้นที่ 3   สรุป
การวัดและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
(ประเมินตามสภาพจริง)
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
       1   สื่อการเรียนรู้
           - หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
           - นิทาน เรื่อง ลากับจิ้งหรีด
       2   แหล่งการเรียนรู้
แหล่งที่มา : http://www.thaischool.in.th/tringam/data-85788/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น