วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

รายวิชาภาษไทย 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อักษรควบ อักษรนำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง  อักษรควบ อักษรนำ เวลา5ชั่วโมงสาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
         การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำและคำที่มีอักษรนำได้ถูกต้อง จะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิต ประจำวันได้
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
      - ตัวชี้วัด
       ท 1.1
  ป.4/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
                  ป.4/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน
      - จุดประสงค์การเรียนรู้       
        1. อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีอักษรควบแท้และควบไม่แท้ได้ถูกต้อง
        2. อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำที่มีอักษรนำได้ถูกต้องสาระการเรียนรู้
    -  สาระการเรียนรู้แกนกลาง         
        1. การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 
              - คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
              - คำที่มีอักษรนำ
        2. การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ
        3. คำในแม่ ก กา
        4. มาตราตัวสะกด
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
       - ความสามารถในการสื่อสาร     
       - ความสามารถในการคิด            
       - ทักษะการคิดวิเคราะห์
       - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
       - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต            
       - กระบวนการปฏิบัติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
        1. มีวินัย
        2. ใฝ่เรียนรู้
        3. มุ่งมั่นในการทำงาน
        4. รักความเป็นไทย
กิจกรรมการเรียนรู้
        (วิธีสอนโดยการใช้เกม และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 1.1
 ใบงานที่ 1.1
 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1 เรื่อง
 อักษรควบ อักษรนำ
 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน
 ที่ 2.1เรื่อง อักษรควบ อักษรนำ
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์กลุ่ม
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์กลุ่ม


สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
     - สื่อการเรียนรู้         
         1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.4
         2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.4
         3. บัตรคำ
         4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อักษรควบ
     - แหล่งการเรียนรู้          

          1. ห้องสมุด
          2. อินเทอร์เน็ต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น