วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556


รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
       หน่วยการเรีนรู้ที่ 2  ฟันของเรา ชั้นระถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง  อวัยวะในช่องปาก เวลา 2 ชั่วโมงสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
           อวัยวะในช่องปาก เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อการพูดและการรับประทานอาหาร  ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วน  จะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน

2   
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้


           1   ตัวชี้วัด 
                 -  พ 1.1  ป.2/1  อธิบายลักษณะและหน้าที่ภายนอก
         2   จุดประสงค์การเรียนรู้                                                  
              -  อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากได สาระการเรีนรู้
            1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง            Ÿ    
                 - ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย                
                 -  อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก)
            2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น                 
                    (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
             1   ความสามารถในการคิด         
                - ทักษะการระบุ                
                - ทักษะการนำความรู้ไปใช้           
             2   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ลักษณะอันพึงประสงค์              
            1.   มีวินัย                                                     
            2.   ใฝ่เรียนรู้               
            3.   มีความรับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียนรู้

               ขั้นที่ 1   กระตุ้นความสนใจ
         ขั้นที่ 2   สำรวจค้นหา 
         ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้
         ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ
         ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล


การวัดและประเมินผล

วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
(ประเมินตามสภาพจริง)
ตรวจใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.1
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้
และมีความรับผิดชอบ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
          1   สื่อการเรียนรู้
            -  หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
            -  แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
            -  กระจกเงา
            - ใบงานที่ 2.1 เรื่อง หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะในช่องปาก
          2   แหล่งการเรียนรู้

แหล่งที่มา :  http://www.thaischool.in.th/tringam/data-85788/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น